Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 20_UČIVO 5. týden 14. 4. – 17. 4. 2020

Datum: 10.04.20

1. A

5_přípravy_1_všechny předměty

1. B

5_přípravy_1_všechny předměty

2.

5_český-jazyk_2_párové-souhlásky-ž – š, abeceda

5_matematika_2_násobilka čísla 3, sčítání a odčítání do 100

5_prvouka_2_jarní květiny, pokojové rostliny

3.

5_anglický jazyk_3_Opakování lekcí 7-9

5_český jazyk_3_příslovce

5_matematika_3_jednotky délky

5_prvouka_3_minulost, současnost, budoucnost

4. A

5_anglický jazyk_4_Opakování lekcí 7-9

5_český jazyk_4_slovesa

5_matematika_4_obvod čtverce

5_přírodověda_4_rostliny na loukách

5_vlastivěda_4_zánik Velkomoravské říše

5_vlastivěda_4_prezentace zánik Velkomoravské říše (1)

4. B

5_anglický jazyk_4_Opakování lekcí 7-9

5_český jazyk_4_určité a neurčité tvary sloves

5_matematika_4_obvod čtverce a obdélníka

5_přírodověda_4_savci na polích

5_vlastivěda_4_zánik Velkomoravské říše

5_vlastivěda_4_prezentace zánik Velkomoravské říše (1)

5. A

5_anglický jazyk_5_5B Náš dům

5_český jazyk_5_podmiňovací slovesný způsob

5_matematika_5_desetinná čísla

5_přírodověda_5_třídění živých organizmů

5_přírodověda_5_třídění živých organizmů_živočichové

5_vlastivěda_5_Evropa_vodstvo

5_vlastivěda_5_Evropa_podnebí_vodstvo_prezentace

5. B

5_anglický jazyk_5_Lekce 5B Náš dům

5_český jazyk_5_slovesa

5_český jazyk_5_slovesa – rozkazovací způsob

5_matematika_5_obsah obdélníku a čtverce

5_přírodověda_5_člověk součástí přírody

5_přírodověda_5_člověk součástí přírody-prezentace

5_vlastivěda_5_Evropa – podnebí

5_vlastivěda_5_Evropa_podnebí a vodstvo-prezentace

5_vlastivěda_5_Evropa-povrch a poloha-prezentace

5_vlastivěda_5_Evropa-vodstvo-prezentace

6. A

5_anglický jazyk_6.A_záporné věty

5_český jazyk_6_slovesa

5_dějepis_6_Starověká Indie

5_fyzika_6_veliciny

5_matematika_6_rozklad na součin prvočísel

5_přírodopis_6_hmyz-proměna

5_zeměpis_6_Podnebí Afriky

6. B

5_Anglický jazyk_6B_Zápory

5_český jazyk_6.B_ mluvnické kategorie sloves

5_dějepis_6_Starověká Indie

5_fyzika_6_veliciny

5_matematika_6_rozklad na součin prvočísel

5_přírodopis_6_hmyz-proměna

5_zeměpis_6_Podnebí Afriky

7. A

5_Anglický jazyk_7A_Minulý čas nepravidelných sloves1_Strommerová

5_anglický jazyk_7.AB_nepravidelná slovesa 1_Michalcová

5_český jazyk_7_věta přísudková

5_dějepis_7_vrcholný středověk

5_Fyzika_7_Hydraulická zařízení příklady + řešení

5_Matematika_7_Racionální čísla – násobení, dělení 2+ řešení

5_Německý jazyk_7A_Členy procvičování

5_přírodopis_7_růžovité

5_ruský jazyk_7_písmeno m

5_zeměpis_7_Jihozápadní Asie I

7. B

5_anglický jazyk_7.B_ nepravidelná_Charvátová

5_anglický jazyk_7.AB_nepravidelná slovesa 1_Michalcová

5_český jazyk_7_věta přísudková

5_dějepis_7_vrcholný středověk

5_Fyzika_7_Hydraulická zařízení příklady + řešení

5_Matematika_7_Racionální čísla – násobení, dělení 2+ řešení

5_německý jazyk_7.B_shrnutí lekce

5_přírodopis_7_růžovité

5_ruský jazyk_7_písmeno m

5_zeměpis_7_Jihozápadní Asie I

8. A

5_Anglický jazyk_8A_Porovnávání-procvičování

5_český jazyk_8_velká a malá písmena

5_dejepis_8_revoluce 1848 cast 2

5_fyzika_8_el.obvod

5_chemie_8 _nekovy_3

5_matematika_8_kruh_vzájemná poloha přímky a kružnice

5_němčina_8_otázka KDE a 3. pád

5_přírodopis_8_nervová soustava I.

5_ruský jazyk_8_opakování 11 lekce

5_ruský jazyk_8_opakování 11 lekce řešení

5_zeměpis_8_Praha

5_zeměpis_8_Praha – prezentace (003)

8. B

5_anglický jazyk_8.B_poslechová cvičení

5_český jazyk_8_velká a malá písmena

5_dejepis_8_revoluce 1848 cast 2

5_fyzika_8_el.obvod

5_chemie_8.B_zástupci oxidů

5_matematika_8_kruhová výseč

5_němčina_8_otázka KDE a 3. pád

5_přírodopis_8_nervová soustava I.

5_ruský jazyk_8_opakování 11 lekce

5_ruský jazyk_8_opakování 11 lekce řešení

5_zeměpis_8_Praha

5_zeměpis_8_Praha – prezentace (003)

9. A

5_Anglický jazyk_9A_Práce s textem, fráze

5_český jazyk_9.AB_jazykové rodiny

5_dejepis_9_zivot v protektoratu cechy a morava

5_Fyzika_9_Využití jaderného záření + řešení

5_chemie_9_ALKANY

5_matematika_9_kruh, dělitelnost

5_Německý jazyk_9AB_Podměty man, es – procvičování

5_přírodopis_9_prvohory

5_ruský jazyk_9_hlavní města+řešení

5_zeměpis_9_Správní členění států

9. B

5_anglický jazyk_9.B_použití will, going to

5_český jazyk_9.AB_jazykové rodiny

5_dejepis_9_zivot v protektoratu cechy a morava

5_Fyzika_9_Využití jaderného záření + řešení

5_chemie_9_ALKANY

5_matematika_9_kruh, dělitelnost

5_Německý jazyk_9AB_Podměty man, es – procvičování

5_přírodopis_9_prvohory

5_ruský jazyk_9_hlavní města+řešení

5_zeměpis_9_Správní členění států

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek