Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Aktualita: Informace č. 25_UČIVO 7. týden 27. 4. – 30. 4. 2020

Datum: 24.04.20

1.A

7_ přípravy_1_všechny předměty

1.B

7_přípravy_1_všechny předměty

2.  

7_český jazyk_2_párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, čtení s pozuměním

7_matematika_2_násobení čísla 4

7_prvouka_2_hospodářská zvířata a drůbež

3.

7_anglický jazyk_3_Lekce 10 Zvířecí safari

7_anglický jazyk_3_ANIMAL SAFARI

7_český jazyk_3_spojky

7_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

7_prvouka_3_nerosty, horniny

4. A

7_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

7_český jazyk_4_časování sloves

7_matematika_4_opakování učiva

7_přírodověda_4_ekosystém louka, opakování

7_vlastivěda_4_život za vlády prvních Přemyslovců a románský sloh

7_vlastivěda_4_Románský sloh prezentace

4. B

7_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata

7_český jazyk_4_časování sloves

7_matematika_4_opakování učiva

7_přírodověda_4_živočichové na loukách

7_vlastivěda_4_život za vlády prvních Přemyslovců a románský sloh

7_vlastivěda_4_Románský sloh prezentace

5. A

 7_anglický jazyk_5_5C Její město

7_anglický jazyk_5_5C Její město_prezentace

7_český jazyk_5_zájmena

7_matematika_5_obsah obdélníku a čtverce

7_přírodověda_5_opěrná soustava

7_přírodověda_5_opěrná soustava prezentace

7_vlastivěda_5_Evropa_EU

7_vlastivěda_5_Evropa_EU_prezentace

5. B

7_anglický jazyk_5_Lekce 5C Její město

7_anglický jazyk_5_MY TOWN prezentace

7_český jazyk_5_slovesa-opakování a procvičování

7_matematika_5_převody jednotek obsahu, tangramy

7_přírodověda_člověk-kostra

7_vlastivěda_5_Evropa-rostliny a živočichové-zápis

6. A

7_anglický jazyk_6.A_Řadové číslovky

7_český jazyk_6_slovesný způsob

7_dějepis_6_Starověké Řecko, úvod

7_fyzika_6_měření hmotnosti

7_matematika_6_nejmenší společný násobek

7_přírodopis_6_hmyz s proměnou nedokonalou II

7_zeměpis_6_Hospodářství Afriky

6. B

7_Anglický jazyk_6.B_Řadové číslovky

7_český jazyk_6.B_ podmiňovací způsob

7_dějepis_6_Starověké Řecko, úvod

7_fyzika_6_měření hmotnosti

7_matematika_6_nejmenší společný násobek

7_přírodopis_6_hmyz s proměnou nedokonalou II

7_zeměpis_6_Hospodářství Afriky

7. A

7_Anglický jazyk_7A_Nepravidelná slovesa 3_Strommerová

7_anglický jazyk_7.AB_nepravidelná slovesa_Michalcová

7_český jazyk_7_pravopis velkých písmen

7_dějepis_7_Příčiny husitské revoluce

7_FYZIKA_7_ HYDROSTATICKÝ TLAK

7_MATEMATIKA_7_ČTYŘÚHELNÍKY – ROVNOBĚŽNÍKY 1

7_Německý jazyk_7A_Množné číslo

7_přírodopis_7_miříkovité, lilkovité

7_ruský jazyk_7_začátek nové lekce

7_zeměpis_7_Střední Asie

7. B

 7_anglický jazyk_7.B_ nepravidelná slovesa_Charvátová

7_anglický jazyk_7.AB_nepravidelná slovesa_Michalcová

7_český jazyk_7_pravopis velkých písmen

7_dějepis_7_Příčiny husitské revoluce

7_FYZIKA_7_ HYDROSTATICKÝ TLAK

7_MATEMATIKA_7_ČTYŘÚHELNÍKY – ROVNOBĚŽNÍKY 1

7_německý jazyk_7.B_Poslechová cvičení, množné číslo, haben

7_přírodopis_7_miříkovité, lilkovité

7_ruský jazyk_7_začátek nové lekce

7_zeměpis_7_Střední Asie

8. A

7_Anglický jazyk_8A_Přirovnání

7_český jazyk_8_opakování souvětí

7_dejepis_8_viktoriánská anglie

7_fyzika_8_zapojování rezistorů

7_chemie_8_vzácné plyny, chemická vazba

7_matematika_8_vzájemná poloha kružnic

7_němčina_8_opakování Einheit 5

7_přírodopis_8_žlázy s vnitřní sekrecí

7_ruský jazyk_8_sloveso mít rád

7_zeměpis_8_Jihočeský kraj

8. B

7_anglický jazyk_8.B_Užití 3. stupně přídavných jmen

7_český jazyk_8_opakování souvětí

7_dejepis_8_viktoriánská anglie

7_fyzika_8_zapojování rezistorů

7_chemie_8.B_sulfidy

7_matematika_8_vzájemná poloha přímky a kružnice

7_němčina_8_opakování Einheit 5

7_přírodopis_8_žlázy s vnitřní sekrecí

7_ruský jazyk_8_sloveso mít rád

7_zeměpis_8_Jihočeský kraj

9. A

7_Anglický jazyk_9A_Opakování lekce 2

7_český jazyk_9.AB_přídavná jména účelová a dějová

7_dejepis_9_osvobozovani csr

7_FYZIKA_9_JADERNÁ ENERGETIKA, OCHRANA PRED ZÁŘENÍM

7_chemie_9_alkadieny, alkyny

7_matematika_9_využití podobnosti

7_Německý jazyk_9AB_Opakování lekce 9

7_přírodopis_9_třetihory

7_ruský jazyk_9_sloveso chtít

7_zeměpis_9_Světové organizace

9. B

7_anglický jazyk_9.B_shrnutí 2. lekce

7_český jazyk_9.AB_přídavná jména účelová a dějová

7_dejepis_9_osvobozovani csr

7_FYZIKA_9_JADERNÁ ENERGETIKA, OCHRANA PRED ZÁŘENÍM

7_chemie_9_alkadieny, alkyny

7_matematika_9_využití podobnosti

7_Německý jazyk_9AB_Opakování lekce 9

7_přírodopis_9_třetihory

7_ruský jazyk_9_sloveso chtít

7_zeměpis_9_Světové organizace

Žádné komentáře

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek