Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Matrika, katalogové listy Třídní knihy, třídní výkazy Přihlášky-zápisní lístky žáků do ZŠ Zápisy z pedagogických rad Personální a mzdová agenda, další vzdělávání pedagogických pracovníků Účetnictví a pokladna Úrazy dětí, žáků, úrazy zaměstnanců, BOZP Žáci se speciál.vzdělávacími potřebami a diagnostika dětí (MŠ) Školní družina - třídní knihy (listinná) Školní družina: zápisní lístky do družiny (listinná) Školní družina: Platby družiny (listinná, elektronická) Matrika - Evidenční listy Třídní knihy Správní řízení o přijetí dítěte Školní jídelna Spisová kniha, příchozí a odchozí pošta, e-mailová komunikace, datová schránka Evidence docházky, omluvné listy Hospitace Kronika školy Směrnice (podpisový arch) Smlouvy s dodavateli služeb
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce správce správce správce správce správce správce Správce Správce
Účel zpracování Evidence žáků vedení školní evidence, docházka dětí, hospitační záznamy, inspekční záznamy vedení školní evidence vedení školní evidence vedení mzdové a personální agendy, evidence pracovní doby zaměstnanců evidence stravného, školkovného Bezpečnost na pracovišti a ve škole, prezenční listina BOZP Zvláštní vzdělávací potřeby, individuální vzdělávací plán vedení docházky žáků evidence přihlášek evidence plateb vedení školní evidence povinná dokumentace, vedení školní evidence povinná dokumentace, zápis dítěte do mš vedení evidence strávníků - přihlášky ke stravování dětí, žáků, zaměstnanců mš a zš, cizí strávníci (smlouvy) vedení spisové služby, PC -  email - doručené, odeslané evidence docházky  evidence pedag.pracovníků prezentace školy, záznamy o činnostech školy Interní směrnice Evidence uzavřených smluv
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, třídní učitelé žáci školy, zákonní zásptuci pedagogičtí pracovníci, východný poradce zaměstnanci školy děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci, zaměstnanci a žáci Žáci se specifickým vzděláváním, doporučení pedagogicko-psychologické poradny, děti MŠ Žáci navštěvující družinu Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci zákonní zástupci, děti pedagogičtí pracovníci, děti, zákonní zástupci zákonní zástupci, děti zákonní zástupci, děti, žáci, zaměstnanci mš a zš, cizí strávníci adresáti, odesílatelé zaměstnanci, děti odborní pedag.pracovníci děti v MŠ, žáci v ZŠ, zaměstnanci, zákonní zástupci zaměstnanci školy Dodavatelé
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, zameškané hodiny jmenné, kontaktní, nepřítomnost jmenné, adresní, kontaktní,  jmenné, adresní, kontaktní adresní, identifikační, popisné, mzdové nároky, členství v odborech jméno a příjmení, adresa, částka, zákonní zástupci, kontakt, číslo účtu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty, podpisy zaměstnanců jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění, zákonní zástupci, kontakt docházka žáků, kontakty na zákonné zástupce jméno a příjmení, datum narození, bydliště, jméno zákon.zástupce, kontakt (email, telefon), způsob vyzvedávání či odchodu  (hotovostní platba) jménné, adresní, kontaktní, výše platby, datum platby adresní,RČ identifikační kontaktní jmenné, kontaktní, nepřítomnost jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna,  jméno a příjmení, datum narození, adresa, č.účtu, kontakt (email, telefon) adresní, identifikační jmenné, nepřítomnost hospitační záznamy, kontrola pedagogic.pracovníků jmenné, identifikační Jmenné, podpis Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, IČO, DIČ, předmět smlouvy, cena
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány ředitelka, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány ředitel, zákonný zástupce žáka ředitel ředitel ředitel Ředitel, kontrolní orgány ředitelka, ped. pracovnice, kontrolní orgány ředitel, zákonní zástupci, zaměstnanci ředitel, žáci, zákonní zástupci, děti ředitel, zaměstnanci ředitel, třídní učitel, vedoucí mš ředitel, jednotliví třídní učitelé ředitel, žáci, zákonní zástupci, děti X X
Doba uchování osobních údajů S 45 let S 10 let, 45let S 10 let 5 let 50 let - personální listy, 45 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - DVPP 5 let 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 10 let 10 let 5 let 5 let 10 let 5 let 10 let S3 A10 (Podací deník), Archivní kniha (20let) S 3 5 let 10 10 let 5 - 10let (po platnosti)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu b) smlouva (pracovní smlouva)
c) právní povinnost (zdravotní pojišťovna, informace o vzdělání)
e) ve veřejném zájmu (ostatní nezbytné údaje)
f) oprávněný zájem (neúspěšní uchazeči, )
e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost (např. 103/3 ZP (školení), pracovní úrazy), e) ve veřejném zájmu (např. rozsah vedení evidence proškolených osob) c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost (datové schránky), e) ve veřejném zájmu (e-mailová komunikace - mimo spis. služ. nebo podací deník) e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost b) smlouvy
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon, Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon § 29 Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Zákon č. 561/2004Sb., školský zákon Zákon č. 561/2004Sb., školský zákon Zákon č. 561/2004Sb., školský zákon § 28 zákona 561/2004 Sb., školský zákon § 28 zákona 561/2004 Sb., § 28 zákona 561/2004Sb., školský zákon §119 zákona 561/2004 Sb., vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 2 (e-mail), § 6 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Zákon 561/2004 Sb., zákoník práce Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 2 Není třeba vyplnit buňku.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom