Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Akce školy

Informace č. 46_VYSVĚDČENÍ, ŘEDITELSKÉ VOLNO

Datum: 12.06.20

Školní rok bude ukončen v úterý 23. 6. 2020. Na dobu od 24. 6. do konce června je vyhlášeno ředitelské volno. Společné slavnostní ukončení školního roku se letos vzhledem k mimořádné situaci nekoná. Vysvědčení bude žákům vydáváno ve třídách a po skupinách:

Vysvědčení 1. – 5. ročník – úterý 23. 6.

     8.30 – 12.30 h – žáci, kteří nyní chodí do školy  

    13.00 h – žáci, kteří nyní nechodí do školy

Vysvědčení 6. – 8. ročník – úterý 23. 6.

     7.40 h – dívky

     9.20 h – hoši  

Vysvědčení 9. ročník – středa 24. 6.

     9.15 h – obě třídy na obecním úřadě

Informace č. 45_UČIVO 14. týden 15. 6. – 19. 6. 2020

Datum: 12.06.20

1. A

14_přípravy_1_všechny předměty

1. B

14_přípravy_1_všechny předměty

2.

14_český jazyk_2_spojování vět do souvětí

14_matematika_2_násobilka, dělení pěti

14_prvouka_2_letní louka, léto u vody

3.

14_anglický jazyk_3_Opakování

14_český jazyk_3_vyjmenovaná slova po S

14_matematika_3_sčítání a odčítání do tisíce

14_prvouka_3_živočichové

4. A

14_anglický jazyk_4_Opakování

14_český jazyk_4_stavba věty_opakování

14_matematika_4_slovní úlohy

14_přírodověda_4_mimořádné události

14_VLASTIVĚDA_4_HABSBURKOVÉ A RENESANCE_prezentace

14_vlastivěda_4_první Habsburkové na českém trůně

4. B

14_anglický jazyk_4_Opakování

14_český jazyk_4_stavba věty_opakování

14_matematika_4_slovní úlohy

14_přírodověda_4_ekosystém řeka

14_VLASTIVĚDA_4_HABSBURKOVÉ A RENESANCE

14_vlastivěda_4_první Habsburkové na českém trůně

5. A

14_anglický jazyk_5_opakování

14_český jazyk_5_opakování

14_matematika_5_závislosti_aplikační úlohy

14_přírodověda_5_smyslová soustava

14_přírodověda_5_smyslová soustava_prezentace

14_vlastivěda_5_Cestujeme po Evropě

14_vlastivěda_5_Evropa_Itálie_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Maďarsko_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Nizozemsko_Švýcarsko_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Rusko_Rumunsko_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_severské země_prezentace

14_vlastivěda_5_Evropa_Španělsko_Řecko_Chorvatsko_prezentace

5. B

14_anglický jazyk_5_Opakování

14_český jazyk_5_shoda přísudku s podmětem

14_český jazyk_5_shoda přísudku s podmětem-úkoly

14_matematika_5_závislosti

14_přírodověda_5_nervová soustava

14_přírodověda_5_nervová soustava-prezentace

14_vlastivěda_5_cestujeme po Evropě

6. A

14_anglický jazyk_6.A_poslechové cvičení

14_český jazyk_6_rozbor věty

14_dějepis_6_Římská říše

14_fyzika_6_výpočet hmotnosti

14_matematika_6_dělení celých čísel

14_přírodopis_6_opakování

14_zeměpis_6_Oceány

6. B

14_Anglický jazyk_6B_Otázky procvičování

14_český jazyk_6.B_zvuková stránka jazyka

14_dějepis_6_Římská říše

14_fyzika_6_výpočet hmotnosti

14_matematika_6_dělení celých čísel

14_přírodopis_6_opakování

14_zeměpis_6_Oceány

7.A

14_anglický jazyk_7.AB_počitatelnost, jídlo_Michalcová

14_Anglický jazyk_7A_Počitatelnost_Strommerová

14_český jazyk_7_rozbor věty

14_dějepis_7_Závěrečné opakování

14_fyzika_7_vztlaková síla v atmosféře, podtlak, přetlak

14_matematika_7_procenta – výpočet procentové části, základu

14_Německý jazyk_7A_Procvičování

14_přírodopis_7_opakování

14_ruský jazyk_7_slovíčka

14_zeměpis_7_opakování

7. B

14_anglický jazyk_7.AB_počitatelnost, jídlo_Michalcová

14_anglický jazyk_7.B_ počitatelná a nepočitatelná podstatná jména_Charvátová

14_český jazyk_7_rozbor věty

14_dějepis_7_Závěrečné opakování

14_fyzika_7_vztlaková síla v atmosféře, podtlak, přetlak

14_matematika_7_procenta – výpočet procentové části, základu

14_německý jazyk_7.B_shrnutí 3. lekce

14_přírodopis_7_opakování

14_ruský jazyk_7_slovíčka

14_zeměpis_7_opakování

8. A

14_Anglický jazyk_8A_Příslovce x příd. jména

14_český jazyk_8_útvary českého jazyka

14_dejepis_8_obnovení ústavnosti v rakousku

14_fyzika_8_meteorologie2

14_chemie_8_hydroxidy

14_matematika_8_slovní úlohy se zlomky

14_němčina_8_opakování Punkt 2

14_přírodopis_8_opakování

14_ruský jazyk_8_procvičování

14_zeměpis_8_Olomoucký a Moravskoslezský kraj

8. B

14_anglický jazyk_8.B_příslovce

14_český jazyk_8_útvary českého jazyka

14_dejepis_8_obnovení ústavnosti v rakousku

14_fyzika_8_meteorologie2

14_chemie_8.B_opakování

14_matematika_8_slovní úlohy

14_němčina_8_opakování Punkt 2

14_přírodopis_8_opakování

14_ruský jazyk_8_procvičování

14_zeměpis_8_Olomoucký a Moravskoslezský kraj

9. A

14_Anglický jazyk_9A_Předpřítomný čas – typické výrazy

14_český jazyk_9.AB_opakování

14_dejepis_9_poúnorový režim

14_fyzika_9_ opakování

14_chemie_9_tuky, bílkoviny

14_matematika_9_goniometrické funkce

14_Německý jazyk_9AB_Minulý čas

14_přírodopis_9_opakování

14_ruský jazyk_9_opakování

14_zeměpis_9_Amerika opakování

9. B

14_anglický jazyk_9.B_předpřítomný čas, just

14_český jazyk_9.AB_opakování

14_dejepis_9_poúnorový režim

14_fyzika_9_ opakování

14_chemie_9_tuky, bílkoviny

14_matematika_9_goniometrické funkce

14_Německý jazyk_9AB_Minulý čas

14_přírodopis_9_opakování

14_ruský jazyk_9_opakování

14_zeměpis_9_Amerika opakování

Informace č. 44_ŠKOLNÍ DRUŽINA – vyzvednutí věcí

Datum: 05.06.20

Prosíme rodiče žáků, kteří chodí do školní družiny, aby si ve středu 10. června 2020 v době od 13.00 do 16.00 h vyzvedli věci, které děti měly ve školní družině. Věci budou připraveny k převzetí v šatně školní družiny – vstup do budovy hlavním vchodem.

Úplata za ŠD za období březen – červen bude přihlášeným žákům převedena na období září – prosinec. Žákům, kteří docházku do ŠD ukončují, bude přeplatek během měsíce června vrácen.

Informace č. 43_KONTROLA PLNĚNÍ PÍSEMNÝCH ÚKOLŮ

Datum: 05.06.20

ŽÁCI HORNÍ ŠKOLY předloží ke kontrole písemné úkoly, které vypracovávali po dobu výuky na dálku – úkoly od 9. týdne do data kontroly. Odevzdání proběhne: 

ve čtvrtek 11. 6. 2020

Žák v tento den od 8.00 do 15.00 h přinese do školy žákovskou knížku, sešity a pracovní sešity podle seznamu. Splnění úkolů bude zkontrolováno a podpůrně k němu bude přihlíženo v závěrečném hodnocení. Sešity si žák ve škole vyzvedne v úterý 16. 6. 2020 od 8.00 do 15.00 h. Seznamy kontrolovaných písemností zde:

6.A_Kontrola úkolů      6.B_Kontrola úkolů

7.A_Kontrola úkolů      7.B_Kontrola úkolů

8.A_Kontrola úkolů       8.B_Kontrola úkolů

9.A_Kontrola úkolů       9.B_Kontrola úkolů

Informace č. 42_UČIVO 13. týden 8. 6. – 12. 6. 2020

Datum: 05.06.20

1. A

13_přípravy_1_všechny předměty

1. B

13_přípravy_1_všechny předměty

2. 

13_český jazyk_2_psaní velkých písmen

13_matematika_2_násobilka, dělení čtyřmi

13_prvouka_2_přišlo léto, léto v lese

3. 

13_anglický jazyk_3_Komiks a opakování

13_český jazyk_3_vyjmenovaná slova po P

13_matematika_3_sčítání a odčítání stovek do tisíce

13_prvouka_3_rostliny

4. A

13_anglický jazyk_4_Opakování

13_český jazyk_4_shoda přísudku s podmětem

13_matematika_4_aritmetický průměr

13_přírodověda_4_člověk a příroda

13_vlastivěda_4_české země po husitských válkách

13_VLASTIVĚDA_4_PREZENTACE JAGELLONCI

4. B

13_anglický jazyk_4_Opakování

13_český jazyk_4_shoda přísudku s podmětem

13_matematika_4_aritmetický průměr

13_přírodověda_4_ekosystém rybník

13_vlastivěda_4_české země po husitských válkách

13_VLASTIVĚDA_4_PREZENTACE JAGELLONCI

5. A

13_anglický jazyk_5_6D Oblečení

13_český jazyk_5_shoda podmětu s přísudkem

13_matematika_5_opakování

13_přírodověda_5_kůže_prezentace

13_přírodověda_5_nervová soustava_prezentace

13_přírodověda_5_soustavy kožní a nervová

13_vlastivěda_5_Evropa_Francie_prezentace

13_vlastivěda_5_Evropa_Velká Británie a Francie

13_vlastivěda_5_Evropa_Velká Británie_prezentace

5. B

13_anglický jazyk_5_Lekce 6D Oblečení

13_český jazyk_5_větné členy-podmět

13_matematika_5_síť hranolu+opakování

13_přírodověda_5_kožní a smyslová soustava

13_přírodověda_5_smysly-prezentace

13_vlastivěda_5_Rakousko

13_vlastivěda_5_Rakousko-prezentace

6. A

13_anglický jazyk_6.A_otázka v čase prostém – cvičení

13_český jazyk_6_věta jednoduchá a souvětí

13_dějepis_6_Starověký Řím

13_fyzika_6_hustota

13_matematika_6_celá čísla – sčítání, odčítání, násobení

13_přírodopis_6_ochrana přírody

13_zeměpis_6_Oceánie a Antarktida

6. B

13_Anglický jazyk_6B_Otázky v přítomném prostém čase

13_český jazyk_6.B_věta jednoduchá, souvětí

13_dějepis_6_Starověký Řím

13_fyzika_6_hustota

13_matematika_6_celá čísla – sčítání, odčítání, násobení

13_přírodopis_6_ochrana přírody

13_zeměpis_6_Oceánie a Antarktida

7. A

13_anglický jazyk_7.AB_počitatelná a nepočitatelná podst. jména_Michalcová

13_Anglický jazyk_7A_Práce s textem_Strommerová

13_český jazyk_7_doplněk

13_dějepis_7_Humanismus a renesance

13_fyzika_7_měření atmosférického tlaku

13_matematika_7_procenta – úvod

13_Německý jazyk_7A_Zápory

13_přírodopis_7_cizokrajné rostliny

13_ruský jazyk_7_slovíčka

13_zeměpis_7_VýchodníAsie II.

7. B

13_anglický jazyk_7.B_ cestování_Charvátová

13_anglický jazyk_7.AB_počitatelná a nepočitatelná podst. jména_Michalcová

13_český jazyk_7_doplněk

13_dějepis_7_Humanismus a renesance

13_fyzika_7_měření atmosférického tlaku

13_matematika_7_procenta – úvod

13_německý jazyk_7.B_zvířata, barvy, projekt

13_přírodopis_7_cizokrajné rostliny

13_ruský jazyk_7_slovíčka

13_zeměpis_7_VýchodníAsie II.

8. A

13_Anglický jazyk_8A_Příslovce

13_český jazyk_8_výklad o jazyku

13_dejepis_8_habsburská monarchie ve 2. pol 19. stoleti

13_fyzika_8_meteorologie

13_chemie_8_kyseliny

13_matematika_8_slovní úlohy s procenty

13_němčina_8_opakování Einheit 6

13_přírodopis_8_křížení

13_ruský jazyk_8_procvičování

13_zeměpis_8_Vysočina a Jihomoravský kraj

8. B

13_anglický jazyk_8.B_příslovce

13_český jazyk_8_výklad o jazyku

13_dejepis_8_habsburská monarchie ve 2. pol 19. stoleti

13_fyzika_8_meteorologie

13_chemie_8.B_zásady – názvosloví

13_matematika_8_rovnice, slovní úlohy

13_němčina_8_opakování Einheit 6

13_přírodopis_8_křížení

13_ruský jazyk_8_procvičování

13_zeměpis_8_Vysočina a Jihomoravský kraj

9. A

13_Anglický jazyk_9A_Předpřítomný čas procvičování

13_český jazyk_9.AB_jazykověda, jazyková kultura

13_dejepis_9_odsun nemcu

13_fyzika_9_vesmír – kosmonautika

13_chemie_9_cukry, tuky, bílkoviny

13_matematika_9_složené lomené výrazy

13_Německý jazyk_9AB_Způsobová slovesa procvičování

13_přírodopis_9_datování minulosti Země

13_ruský jazyk_9_opakování

13_zeměpis_9_Opakování Krajina

9. B

13_anglický jazyk_9.B_použití ever, never

13_český jazyk_9.AB_jazykověda, jazyková kultura

13_dejepis_9_odsun nemcu

13_fyzika_9_vesmír – kosmonautika

13_chemie_9_cukry, tuky, bílkoviny

13_matematika_9_složené lomené výrazy

13_Německý jazyk_9AB_Způsobová slovesa procvičování

13_přírodopis_9_datování minulosti Země

13_ruský jazyk_9_opakování

13_zeměpis_9_Opakování Krajina

Informace č. 41_PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU_deváťáci

Datum: 04.06.20

Zde najdete informace, jak postupovat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Výsledky přijímacího řízení 2020 – postup

Žádost o nové rozhodnutí – vzor

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek