Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Základní škola

Školní řád: Školní řád_ZŠ_2018-2019

 

Výuka na ZŠ probíhá ve dvou budovách. V budově 1. – 5. ročníku je 8 kmenových tříd a tělocvična, která byla kompletně zrekonstruována. Jednu volnou učebnu využívá ke své činnosti ZUŠ Uherský Brod pro výuku hry na klavír a housle, ostatní volné učebny jsou využívány pro výuku jazyků a výchov. Třídy jsou vybaveny novou moderní technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače).

V budovách 6. – 9. ročníku je 7 kmenových tříd, odborné učebny fyziky, chemie, cizích jazyků, přírodopisu, výpočetní techniky, hudební výchovy, českého jazyka a dějepisu a žákovská knihovna. Dále jsou zde dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyň, prostorná školní jídelna a kuchyně s veškerým vybavením. V budově je umístěna i školní družina, která má dvě velmi dobře vybavená oddělení, kde byla, kromě jiného, vybudována malá lezecká stěna. Před jedním z oddělení je k dispozici stůl na stolní tenis, který mohou ke sportování využívat nejen družináři, ale ve volných hodinách i ostatní žáci školy.

Odborné učebny:

Všechny odborné učebny jsou v dostatečné míře vybaveny audiovizuální technikou, kabinety pro jednotlivé předměty mají dostatek odpovídajících pomůcek, které jsou průběžně obměňovány a doplňovány podle požadavků správců kabinetů a učeben. Audiovizuální technikou jsou vybavoveny i kmenové třídy v rámci projektu EU – peníze školám (interaktivní tabule, počítače, dataprojektory).

Ve dvou učebnách výpočetní techniky se nachází 34 počítačů zapojených do sítě včetně dvou barevných tiskáren, dataprojektorů a dalšího zařízení. Škola má bezdrátové připojení na Internet. Jednu z učeben výpočetní techniky mohou žáci využívat ve volných hodinách i mimo vyučování.  V budově 1. – 5. ročníku byla vybudována počítačová učebna, která slouží dětem na 1. stupni ZŠ. Další počítače mají k dispozici zaměstnanci školy na svých pracovištích.

Ke škole patří nově zrekonstruovaný Sportovní areál Jiřího Stojana, kde je lehkoatletická tartanová dráha, sektor pro skok vysoký, skok daleký, hod míčkem a vrh koulí. Je zde rovněž víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde se dá hrát volejbal, nohejbal, fotbal, florbal, házená, košíková a tenis. V zimě je zde provozováno přírodní kluziště. Areál má rovněž umělé osvětlení a ozvučení. K dispozici jsou zde šatny, sprchy, kabinet a klubovny, které jsou součástí tohoto areálu. Toto moderní sportoviště je v odpoledních a večerních hodinách a o víkendu k dispozici široké sportovní veřejnosti, ale jen se souhlasem správce areálu. Na dvoře budovy 1. – 5. ročníku je k dispozici hřiště s umělým povrchem a malý amfiteátr pro kulturní akce.

Všechny budovy základní školy byly zatepleny, mají novou fasádu a byla vyměněna všechna okna.

Ve školním roce 2018/2019 vyučujeme ve všech ročnících podle přepracovaného Školního vzdělávacího programu, který jsme pro školu vytvořili a který byl s novým dodatkem schválen na pedagogické radě.

Volitelné předměty:

V 6. a 7. ročníku škola nabízí tyto volitelné předměty:

 • Sportovní hry
 • Debrujáři – věda hrou
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Přírodovědný seminář
 • Informatika

V 8. a 9. ročníku:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Informatika
 • Cvičení z jazyka českého
 • Seminář z matematiky

Kromě výuky angličtiny škola nabízí výuku němčiny a ruštiny, a to v 7., 8. a 9. ročníku.
Jako nepovinný předmět je vyučováno náboženství.

Zájmové kroužky:

Při škole pracují tyto zájmové kroužky:

 • volejbalový kroužek
 • „Puňťa“ klub
 • kroužek angličtiny pro žáky 2. tříd
 • country tance pro 1. – 5. ročník
 • školní časopis
 • čtenářský klub
 • atletický kroužek

Na škole je zřízeno detašované pracoviště ZUŠ. Vyučuje se zde:

 • hra na klavír
 • hra na housle

Škola poskytuje prostory pro další zájmové útvary:

 • folklorní soubor Malá nivnička a Malučká nivnička
 • Turistický oddíl mládeže
 • hra na kytaru
 • keramický kroužek
 • střelecký kroužek

 

© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek