Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

E-Twinning

2019/2020

THE BOOK OF THE FOUR SEASONS

Žáci 6. B se zúčastní projektu, ve kterém budou pracovat na společné knize příběhů s tématem ročních období.

Mezi účastněnými partnerskými zeměmi je například Itálie, Polsko, Španělsko, Litva…

 

CREATIVELY ABOUT ARTISTIC AND ENTERTAINING HERITAGE

V tomto projektu budou šesťáci tvůrčím způsobem a pomocí digitálních nástrojů představovat kulturní dědictví místa, ve kterém žijí.

Důraz je kladen na umělecké a zábavné dědictví a jeho přínos při utváření evropské identity.

 

THIS IS THE WAY HOW CLIL WE ARE

Tento projekt bude přínosný v oblasti zavádění metody CLIL do výuky.

Bude probíhat napříč všemi třídami druhého stupně.

 

MOUNTAINS ARE LIFE, LET´S KEEP THEM SAFE

 Přírodovědný projekt realizovaný se žáky 7. B se bude zabývat významem hor pro život.

Horské oblasti jsou důležitým zdrojem pitné vody, jídla a energie, a proto si jich je třeba vážit.

 

 

2018/2019

Osm škol v rámci  České republiky získalo prestižní evropské ocenění eTwinning School Label 2018.

Toto významné ocenění, které  poukazuje na úspěšnou realizaci projektů mezinárodní spolupráce, získala také naše škola. Realizace mezinárodních projektů online vyžaduje velké úsilí ze strany zapojených žáků, ale především spoustu času a energie koordinujících učitelů (Mgr. Renaty Charvátové a Mgr. Hany Strommerové).

Každá oceněná škola si zajistí v Evropě větší viditelnost, společně vytvoří evropskou síť předních eTwinningových škol a stane se inspirací pro další vývoj eTwinning.

Velice si tohoto ocenění vážíme a věříme, že bude motivací pro další výzvy.

TU SME DOMA

Tento projekt realizují holky 8. ročníku ve spolupráci se slovenskou školou. Poznáváme města na obou stranách, připravujeme pro sebe navzájem kvízy, nahráváme písničky. Cílem je porozumět našim podobným jazykům, pro dnešní děti ale už i hůře srozumitelným. A nezůstáváme jen u slovanských jazyků, ale snažíme se navzájem sdílet i pomoci jazyků, které se děti na školách učí – angličtina, němčina.

 

LET´S DISCOVER OUR HIDDEN TREASURES (OBJEVME NAŠE SKRYTÉ POKLADY)

Na tomto projektu se podílí žáci 6. A za Českou republiku a dalších sedm států – Ukrajina, Slovensko, Polsko, Itálie, Řecko, Španělsko a Turecko. Navzájem si představujeme školy, kde působíme, objevujeme různé zvyky a tradice v našich státech, nahráváme písničky, kreslíme loga, zpracováváme prezentace.

 

DEMOKRACIE V NÁS

Tohoto projektu se účastní dva týmy z naší školy Ámosci a Nivmáci. Ve třech krocích postupně zpracováváme témata, která souvisí s fungováním demokratického státu.

  1. O naší obci tvoříme koláž
  2. Stříháme, popisujeme, ozvučujeme video o tom, jak funguje Parlament ČR
  3. Vytváříme myšlenkové mapy, plakáty s tématem Evropské Unie a co nám přináší.

Při zpracování poznáváme spoustu nových nástrojů a aplikací.

 

TVORIVÉ PISANIE – KRIMINÁLNY PRÍBEH

Tento projekt je zaměřen na rozvoj tvořivého psaní.  Žáci 7. A mají za úkol spolu se zahraničními partnery vytvářet kriminální příběh se zvolenými klíčovými slovy. Partneři se v psaní střídají a též každá skupina vymýšlí zajímavá slova, která zakomponují do příběhu. Kromě napínavého děje etwinnery čeká transformace textu do e-knihy nebo komiksu. Držte našim detektivům palce, ať je projekt baví a něco skvělého vytvoří.

 

THE TEENAGER´S LIFE

Kukátkem do života našich „náctiletých“ je mezinárodní projekt realizovaný s partnery ze Slovenska a Chorvatska. Kromě užívání nových ICT nástrojů, které se využijí při zpracování úkolů, budou žáci devátého ročníku mapovat shodné prvky zájmů, koníčků, názorů…Čeká je i spolupráce na ebooku, účastní se videokonferece a poznají jiné kultury.

 

EVROPSKÝ CERTIFIKÁT KVALITY

Není to tak dávno, co jsme psali o tom, že se naše škola zapojila do eTwinningových projektů. To jsme ještě netušili, jaký úspěch nás čeká. Jednou za rok se podává žádost o Quality Label – to je cena, která vyjadřuje kvalitu daného projektu. Pokud projekt takovou cenu získá, znamená to, že je výborný a může být dobrou inspirací pro druhé. V Plzni na Národní eTwinningové konferenci byla třem našim projektům Quality Label udělena. Velmi si tohoto ocenění vážíme a velké díky patří všem, kteří na těchto projektech pracovali. Se žáky 7. A., se skupinkou žáků ze  6. A a se žáky z 9. ročníku na projektech pracovala paní učitelka Renata Charvátová.

Radost byla ještě větší, protože dva z oceněných projektů získaly i evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že projekt, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Evropský certifikát kvalityEvropský certifikát kvality2

 

2017/2018

VALUES SHAPE THE QUALITY OF OUR LIVES

HODNOTY UTVÁŘÍ KVALITU NAŠICH ŽIVOTŮ

Jaký je žebříček hodnot lidí v dnešní době? Co je v životě důležité a bez čeho bychom se mohli obejít? Tématem životních hodnot se zabývá tento celoroční projekt, který žáci 6.A realizují spolu s partnery z Ukrajiny, Polska, Tunisu, Rumunska a Turecka.

V průběhu projektu se zamýšlíme nad tím, zda je dobré být spravedlivý, čestný, poctivý a zda má smysl respektovat druhého. Děti svorně uznaly, že mít správný žebříček životních hodnot má pro každého člověka velký význam, nehledě na věk, pohlaví a národnost.

 

JOINED HANDS

SPOJENÉ RUCE

Cílem projektu, který se uskutečňuje s žáky osmého ročníku, je vzájemné propojení generací, bourání předsudků mladých o stáří, vybízení k solidaritě, k naslouchání, k pomoci. Naši žáci celoročně navštěvují nivnický charitní dům. Během této doby navázali nové vztahy, byli svědky neopakovatelných zážitků a vyposlechli zajímavé životní zkušenosti, které je motivovali ke srovnání doby minulé a dnešní.

Každé setkání má své téma – Vánoce, Velikonoce, moje obec, válka, hrajeme si… Pomyslnou třešničkou na dortu bude „akce“, kdy se mladí pokusí něco naučit obyvatele charitního domu. Našimi zahraničními partnery jsou přátelé z Bulharska, Turecka a Ukrajiny.

Prezentace: Joined_Hands

 

TRAVELLING TO THE CHILDHOOD OF MY GRANDPARENTS

CESTOVÁNÍ DO DĚTSTVÍ MÝCH PRARODIČŮ

Děti milují hraní, to je jasná věc. Tak proč toho nevyužít! Každý národ má svoje typické hry, s těmi jsou spojené různé říkanky či pohybové aktivity. Právě prostřednictvím hry nahlédneme pod pokličku jiných národů.

Žáci 6. B se v něm setkali s partnery z Moldávie a Turecka. Během projektu si vyměnili vánoční a velikonoční přáníčka. Děti byly nadšené z krásných dárků, které pro ně v Turecku vlastnoručně vyrobili.

 

EUROPEAN PENPAL CLUB

Tento mezinárodní projekt je realizován s dětmi pátého ročníku. Po celý rok budou komunikovat na daná témata s partnery ze Slovenska, Francie a Chorvatska. Hlavním cílem projektu není jenom zlepšení jazykových dovedností, ale také vzájemná spolupráce, poznávání cizích zemí,  jejich kultur a všeobecný osobnostní posun.

Průběh projektu můžete sledovat na uvedených stránkách: https://twinspace.etwinning.net/42941

 

2016/2017

LITERATREE

Tento mezinárodní projekt, na kterém pracují žáci 9. ročníku, prověřuje schopnosti komunikovat a spolupracovat navzájem. Je rozdělen do několika částí: představení ostatním zúčastněným, tvorba stromu s pozdravy a srovnání existence  rčení, citátů v češtině a v jiných jazycích.

Více najdete na:

https://twinspace.etwinning.net/39162/home

 

FREE TIME 

Je projektem žáků 4. třídy a české školy v Mikulovicích. V jednotlivých krocích se obě strany vzájemně motivují v práci na téma Volný čas. Vymýšlí různé aktivity pro své nové kamarády a současně plní úkoly zadané partnerskou školou.

Jestli vás zajímá, jak to vypadá v praxi, jděte na:

https://twinspace.etwinning.net/37983

 

EASTER CONNECTS US ALL

Žáci sedmého ročníku se v rámci eTwinningu zapojili do mezinárodního projektu o velikonočních tradicích. Jedná se o projekt, který je zaměřený na vzájemnou spolupráci mezi evropskými školami.

Nejprve jsme vyrobili 70 přáníček, která spolu s průvodním dopisem byla odeslána do 27 evropských zemí. Pak jsme čekali na odpovědi a seznamovali se s kulturou jiných národů. Jsme rádi, že jsme mohli navázat nová přátelství a naše škola není jen obyčejnou tečkou na mapě České republiky.

Více na: https://twinspace.etwinning.net/38229/home

 

2015/2016

KDO JE KDO?

Naše škola se zapojila do projektu, který byl realizován v mezinárodní spolupráci se zahraničními školami. V konverzaci jsme se zapojili do projektu „Kdo je kdo?“, kdy žáci popisovali svoji postavu či fotografii a partnerská škola měla uhádnout, který popis patří které osobě. Obdobnou aktivitu si připravila i škola z Francie.

 

 

MOJE DOVOLENÁ ČI PRÁZDNINY

Dalším projektem byla „Moje dovolená či prázdniny“. Tento projekt byl časově náročnější – žáci měli za úkol popsat prázdniny loňského roku, vymyslet dotazník o 10 větách, na obdobný dotazník zahraničních škol odpovědět, vybrat 20 aktivit, které je možné realizovat v místě bydliště a jeho nejbližším okolí a namalovat obrázek „vysněných“ prázdnin. O spolupráci jsme požádali i žáky-informatiky, kteří nám pomohli s výslednou prezentací.

Ukázka práce: Lea Dudkova  DominikaVykydalova

© 2020 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek