Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Projekty

PROJEKT ŠABLONY III ŠKOLA NIVNICE (2021 – 2023)

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 realizuje naše škola v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III projekt s názvem „Šablony III škola Nivnice“. Poskytnutá dotace je ve výši 1.059.788,- Kč.

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů, aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT. 

Naše škola zvolila tyto šablony:

 • Podpora ICT vzdělávání
 • Tandemová výuka
 • Sdílení zkušeností prostřednictví návštěv
 • Kluby pro žáky
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Projektové dny

 

PROJEKT „BIODIVEZITA KVĚTNATÉ LOUKY S BŘEZOVÝM HÁJKEM“ (2021)

Od 1. 3. 2021 naše základní škola realizuje projekt Biodiverzita květnaté louky s březovým hájkem, který je spolufinancován Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství v rámci programu RP04-21 „Podpora ekologických aktivit v kraji“. Cílem dotačního program je podpořit vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a environmentální vzdělávání v souladu se strategií EVVO Zlínského kraje. Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacích materiálů pro badatelskou výuku, pořízení didaktických přírodovědných pomůcek a realizace aktivit s environmentální tematikou. Celková výše dotačního projektu je 145.245,- Kč.

 

UČÍME SE CIZÍ JAZYKY (2020 – 2022)

Od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 je naše škola zapojena do programu Erasmus+ školní vzdělávání, jehož smyslem je podpořit staff training pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních mobilit. V rámci Výzvy 2020 – KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců realizujeme projekt „Učíme se cizí jazyky“ . Výše dotace činí 34.194 EUR. Projekt má tři hlavní cíle:

 • Obohatit výuku cizích jazyků o moderní aktivizační výukové metody a formy. Rozvinout vyučovací dovednosti učitelů jazyků.
 • Zvýšit jazykové kompetence učitelů cizích jazyků a managementu školy.
 • Posílit mezi učiteli povědomí o mezinárodní dimenzi dnešního světa a zprostředkovaně seznámit žáky se životem v multikulturní Evropě.

 

UČÍME SE V ZAHRADĚ (2020)
 Škola v rámci Výzvy č. 7/2019 Státní fond životního prostředí realizuje od 6. 1. 2020 projekt „Učíme se v zahradě“. Cílem je rekultivace prostor školní zahrady u budovy 2. stupně základní školy – vytvoření přírodních biotopických prvků, pořízení zahradního nářadí, mobiliáře a praktických pomůcek pro pozorování v přírodě. Projekt přispěje k badatelsky orientované výuce a podpoří environmentální vzdělávání žáků základní školy. 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Dotační podpora činí 265.379,34 Kč.

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz   Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz

 

PROJEKT DÍLNY NÁS BAVÍ (2020 – 2021)

Škola opětovně podala v červnu 2020 žádost a uspěla v rámci Výzvy č. MaS05-20 Podpora vybavení školních dílen. Od 1. 9. 2020  škola realizuje projekt „Dílny nás baví!“, který je spolufinancován Zlínským krajem. Smyslem je dovybavení školních dílen nářadím a zajištění pestřejší výuky pracovních činností. Zlínský kraj podpoří projekt dotací ve výši 84.000 Kč.

 

PROJEKT HURÁ DO DÍLEN (2019 – 2021)

V rámci Výzvy č. MaS02-19 Podpora vybavení školních dílen, kterou vyhlásil Zlínský kraj, realizuje škola projekt „Hurá do dílen!“. Cílem dotačního programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol. Škola v rámci projektu vybaví školní dílny, které budou žáci pod vedením učitelů ve výuce využívat. Zlínský kraj podpoří projekt dotací ve výši 105 000 Kč.

 

PROJEKT ŠABLONY II. ŠKOLA NIVNICE (2019 – 2021)

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 uskutečňuje naše škola v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II  Operační program věda, vývoj a vzdělávání projekt „Šablony II škola Nivnice“, do kterého je zapojena základní škola, mateřská škola i školní družina. Poskytnutá dotace činí 1.817.030,- Kč.

Cílem dotačního programu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, jsou podporovány extrakurikulární aktivity, aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT, realizace projektových dnů a doučování žáků.

 

PROJEKT OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL (2019 – 2021)

Cílem projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléka a mléčných výrobků.

Tento projekt je určen žákům základních škol. Naše škola zapojila do projektu žáky 1. i 2. stupně.

Děti dostanou dvakrát za měsíc zdarma 2 kusy ovoce nebo zeleniny a 2 kusy neochucených mléčných výrobků nebo mléka.

 

 

 

PROJEKT POJĎME BLÍŽE K PŘÍRODĚ (2019 – 2020)

Základní škola podala žádost o dotaci v rámci programu RP04-19 „Podpora ekologických aktivit v kraji“, který vyhlásil Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Žádost školy splnila požadovaná kritéria a Zlínský kraj finanční podporou ve výši 100 000 Kč podpoří aktivity, které škola v rámci projektu realizuje. Cílem projektu je zvýšit kvalitu environmentálního vzdělávání.

V rámci projektu budou ve východně orientované části školní zahrady zřízena výuková přírodní stanoviště, která budou tematicky zaměřena na poznávání života ve třech biotopech krajiny. Vytvořením výukových přírodních stanovišť budou vytvořeny podmínky pro realizaci badatelsky zaměřeného vyučování (mikroskopické pozorování, laboratorní práce, pozorování přirozeného broukoviště atd.). Pro každý biotop budou zpracovány výukové materiály – badatelské listy a prezentace. Projekt vyvrcholí vědomostní botanickou a výtvarnou soutěží, ve které žáci naší základní školy prokáží své znalosti a dovednosti.

 

 

PROJEKT ŠABLONY ZŠ NIVNICE (2017 – 2019)

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 realizuje naše škola v rámci výzvy 02_16_022 projekt s názvem Šablony ZŠ Nivnice. Poskytnutá dotace je ve výši 450 577 Kč.

Škola zvolila tyto šablony:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Tandemová výuka
 • Čtenářský klub pro žáky
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Odkazy na čtenářské kluby: Čtenářský klubMůra noční, Valentýn, Ukončení klubu na dolní škole, Čtenářský klub na horní škole

Odkazy na kluby deskových her: Deskové hry, Klub zábavné logiky a deskových her

 

PROJEKT PLAVÁNÍ (2017 – 2020)

Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na dopravu žáků do místa výuky plavání.

Program se vyhlašuje na jednotlivá období od 1. 9. 2017. Naše škola se zapojila. 

 

PROJEKT OBĚDY PRO DĚTI (2016 – 2018)

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. 

Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Naše škola se připojila ve školním roce 2016/2017.

 

PROJEKT HODINA POHYBU NAVÍC (2016 – 2018)

Pokusné ověřování programu „Hodina pohybu navíc“ bylo vyhlášeno MŠMT v roce 2015 a následně o jeden školní rok prodlouženo. V současné době (leden 2017) je zařazeno do přímé podpory 350 základních škol ve všech krajích, 610 učitelů a trenérů, 51 evaluačních a metodických pracovníků a odborný řídící tým, který má exekutivní pravomoci uvnitř procesu vymezeného na základě § 171 odst. 1 školského zákona ve vyhlášení pokusného ověřování.

Cíle pokusného ověřování:

 1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a klubech
 2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného ověřování
 3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky programu „Hodina pohybu navíc“
 4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

Naše škola se připojila ve školním roce 2016/2017, zapojilo se 40 dětí navštěvujících školní družinu.

 

PROJEKT OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL (2015 – 2019)

Program „Ovoce a zelenina do škol“ si klade za cíl zlepšení stravovacích návyků žáků.

Naše škola se projektu účastní již několik let, v letošním školním roce jsme poprvé mohli zapojit i žáky 2. stupně.

Děti dostanou dvakrát za měsíc zdarma 2 kusy ovoce nebo zeleniny, sortiment pocházející ze zemí mimo EU může činit pouze 10% z celkového počtu dodávaných produktů.


 

 

 

 

PROJEKT PODPORA ČTENÁŘSTVÍ A JAZYKOVÉ VYBAVENOSTI (2015 – 2016)

Cílem byla podpora výuky cizích jazyků a čtenářské gramotnosti. Podporované aktivity byly shrnuty do šablon. Naše škola si vybrala tyto klíčové aktivity:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

odkazy na čtenářské dílny: http://www.zsnivnice.cz/6-11-2015-ctenarske-dilny/, http://www.zsnivnice.cz/ctenarske-dilny/

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

odkaz na pobyt v Německu: http://www.zsnivnice.cz/23-%e2%80%93-27-11-2015-jazykovy-pobyt/

 

PROJEKT ICT NÁS BAVÍ (2014 – 2015)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky. Projekt byl realizován v kraji Moravskoslezském, Zlínském, Severočeském, Jihočeském a kraji Vysočina.

Cíle projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace 9 klíčových aktivit:

 • Vzdělávání k výběrovému řízení a vznik center ICT podpory
 • Vstupní benchmark
 • Podpora vedení škol v procesu zavádění ICT koučováním
 • Podpora pedagogů při integraci ICT prostřednictvím mentoringu
 • Metodik ICT ve škole
 • Vzdělávání Co už máme
 • Vzdělávání Co chceme
 • Vzdělávání Oborové didaktiky
 • Evaluace

V projektu bylo zapojeno 50 škol a 3 regionální centra, jednalo se o partnerství s finanční spoluúčasti.

Naše škola byla do projektu zapojena pod Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání Uherský Brod.

Odkaz na webové stránky: http://www.kvalitaskoly.cz/ICT

 

PROJEKT BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ DO ŽIVOTA  (2014 – 2015)

Hlavním cílem projektu bylo podpořit na území Zlínského kraje rozvoj žáků, jejich učitelů, vedoucích, řídících a dalších pracovníků základních a středních škol, pedagogických pracovníků školských zařízení ve vzdělávacích oblastech dopravní výchova a zdravý životní styl. Podporovat a motivovat žáky i jejich pedagogy k aktivnímu pohybu, k rozpoznání a minimalizaci rizik, ke zdravému dennímu režimu a upřednostňování zdravého stravování, k

Projekt tvořilo 5 klíčových aktivit:

KA 01. Zdravý pohyb

KA 02. Zdravá a bezpečná škola

KA 03. Prevence rizikových návyků

KA 04. Bezpečně na ulici

KA 05. Webové prostředí Zdravě do života

V rámci projektu byly vytvořeny sady pomůcek a metodických textů, které podpořily rozvoj vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy. S těmito pomůckami a metodikami byli účastníci seznámeni v rámci workshopů a vzdělávacích programů, některé dostali k užívání ve škole, nákladnější pomůcky nebo sady pomůcek, které budou pouze v několika kusech, budou pak k zapůjčení.

Odkaz na akci, které se naši žáci zúčastnili: Zdravě a bezpečně

PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM (2011 – 2013)

Cílem výzvy EU peníze školám bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Smyslem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech probíhala individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Naše škola byla do programu zapojena.

Máme vytvořeno 33 sad materiálů z těchto tematických okruhů:

F         Energie, Elektromagnetické a světelné jevy, Látky a částice

PŘ       Botanika, Zoologie

CH      Obecná chemie, Organická chemie, Anorganická chemie

Z         Česká republika

M        Číslo a proměnná (1. i 2. stupeň)

JČ       Literární výchova (2. stupeň), Jazyková výchova (1. i 2. stupeň)

JA       Řečové dovednosti, Jazyková výchova (1. stupeň), Gramatika (2. stupeň)

D         Křesťanství a Evropa ve středověku

INF     Zpracování a využití informací

VV      Umělecké směry

HV     Hudební žánry

PŘÍ     Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví

VLA    Místo, kde žijeme, Lidé a čas

PRV    Rozmanitost přírody

Kontakt pro zájemce: zsnivnice@zsnivnice.cz 

 

 

© 2021 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek