Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Školní poradenské pracoviště

Při ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice je zřízeno školní poradenské pracoviště. Jeho hlavním cílem je poskytovat kvalitní poradenské a konzultační služby pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich zákonným zástupcům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané a mimořádně nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou, při kariérním poradenství, při prevenci rizikového chování žáků aj.

 

Tým školního poradenského pracoviště 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:   PhDr. Šárka Mikesková
Školní metodička prevence:   Mgr. Yveta Michalcová
Výchovná poradkyně:   Mgr. Renata Charvátová
Kariérová poradkyně:   Mgr. Hana Strommerová
Speciální pedagožka a logopedka:   Mgr. Jitka Jančová, Mgr. Erika Štěpáníková
Adaptační koordinátor:   Mgr. Tereza Provodovská

 

Dokumenty k primární prevenci

Listina základních práv a svobod

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Netiketa

Kyberšikana

GDPR_Nařízení EP a Rady EU 2016-679

Zákon o zpracování osobních údajů

 

Dokumenty ke kariérovému poradenství

Pro žáky 9. ročníku je v platformě Teams zřízen tým Volba povolání, kde najdou průběžně informace týkající se přijímacích zkoušek, nabídky oborů jednotlivých škol, prezentace škol a kalendář dnů otevřených dveří.

Přihlášky na střední – web – informace o novém přijímacím řízení

Digitální přihlašovací systém – přijímací řízení 2024

Termíny přijímacích zkoušek ve šk. roce 2023-2024

Příprava na přijímací zkoušky – SCIO

Příprava na přijímací zkoušky – CERMAT

Aplikace TAU k přípravě na přijímací zkoušky

Kalendář dnů otevřených dveří 2023-2024

Podpora řemesel ve Zlínském kraji 2024-2025

Kariérní poradenství

Odkazy pro rodiče vycházejících žáků

Informační portál www.infoabsolvent.cz

 

Dokumenty k výchovnému poradenství

Informace k výchovnému poradenství

Krajská pedagogicko-psychologická poradna

 

 

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek