Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

O škole

 
Ředitelka školy:   PhDr. Šárka Mikesková
 
Zástupkyně ředitelky pro ZŠ:   Mgr. Hana Ševčíková
Zástupkyně ředitelky pro MŠ:   Mgr. Hana Damborská
Vedoucí učitelka 1. stupně:     Mgr. Jana Martináková

Školní metodička prevence:    Mgr. Yveta Michalcová
Výchovná poradkyně:              Mgr. Iva Slámová

 
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace je škola s právní subjektivitou, zřizovatel je obec Nivnice.

 
Součástí školy je školní družina a školní jídelna, od 1. 1. 2003 i mateřská škola.

Počet tříd ZŠ: 15
Počet žáků: 310
Počet tříd MŠ: 4
Počet dětí: 101
Oddělení ŠD: 2
Počet strávníků: 346 dětí
50 zaměstnanců
54 občanů Nivnice důchodového věku.

 

Základní škola

Výuka na ZŠ probíhá ve dvou budovách. V budově 1. – 5. ročníku je 8 kmenových tříd a tělocvična, která byla kompletně zrekonstruována. Jednu volnou učebnu využívá ke své činnosti ZUŠ Uherský Brod pro výuku hry na klavír a housle, ostatní volné učebny jsou využívány pro výuku jazyků a výchov. Třídy jsou vybaveny novou moderní technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače).

V budovách 6. – 9. ročníku je 7 kmenových tříd, odborné učebny fyziky, chemie, cizích jazyků, přírodopisu, výpočetní techniky, hudební výchovy, českého jazyka a dějepisu a žákovská knihovna. Dále jsou zde dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyň, prostorná školní jídelna a kuchyně s veškerým vybavením. V budově je umístěna i školní družina, která má dvě velmi dobře vybavená oddělení, kde byla, kromě jiného, vybudována malá lezecká stěna. Před jedním z oddělení je k dispozici stůl na stolní tenis, který mohou ke sportování využívat

 

Mateřská škola

V mateřské škole jsou 4 třídy, každá s maximální kapacitou 28 dětí.
Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, je zde moderní výdejna stravy, je rekonstruováno sociální zařízení a další vnitřní vybavení, jsou zakoupeny protialergické lůžkoviny, nové matrace a lehátka, koberce, školka je v dostatečné míře vybavena hračkami a ostatním materiálem potřebným pro činnosti dětí.
K mateřské škole patří i rozsáhlá zahrada.
Činnost mateřské školy se řídí vzdělávacím programem, který je každý rok podle potřeby aktualizován. Pro děti je připraven pestrý vzdělávací program včetně nabídky zájmových kroužků v odpoledních hodinách.
 
 

Školní družina

Školní družina se skládá ze dvou oddělení, která jsou situována v budově 2. stupně základní školy. Družina slouží k výchově, vzdělávání, ale především k rekreační a sportovní činnosti žáků v době mimo vyučování. Družina funguje každý pracovní den v době od 11:20 do 16:00. Žáky si vychovatelky vyzvedávají v budově 1. stupně a převádí na oběd do budovy 2. stupně. Po obědě se pak už žáci věnují různým zájmovým činnostem.

 
© 2019 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek