Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Základní škola

Školní řád:

Školní řád ZŠ

Výuka na ZŠ probíhá ve dvou budovách. V budově 1. – 5. ročníku je 10 kmenových tříd, tělocvična  a jazyková učebna. Jazykovou učebnu v bočním traktu budovy využívá ke své činnosti ZUŠ Uherský Brod pro výuku hry na klavír a housle.  Třídy jsou vybaveny novou moderní technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače). Výuka tělesné výchovy probíhá v moderní tělocvičně. Součástí školního areálu 1. stupně je  hřiště s umělým povrchem a malý amfiteátr pro kulturní akce.

V budově 6. – 9. ročníku je 8 kmenových tříd, odborná učebna fyziky, chemie, cizích jazyků, přírodopisu, výpočetní techniky a žákovská knihovna. Dále jsou zde dílny pro výuku praktických činností, cvičná kuchyň, prostorná školní jídelna a kuchyně s veškerým vybavením. V budově je umístěna i školní družina, která má tři oddělení. Na školních chodbách jsou k oddychovému trávení volného času umístěny herní prvky. Je zde k dispozici sůl na stolní tenis, který mohou ke sportování využívat nejen družináři, ale ve volných hodinách i ostatní žáci školy.

Odborné učebny:

Všechny odborné učebny jsou v dostatečné míře vybaveny audiovizuální technikou, kabinety pro jednotlivé předměty mají dostatek odpovídajících pomůcek, které jsou průběžně obměňovány a doplňovány podle požadavků správců kabinetů a učeben. Audiovizuální technikou jsou vybaveny i kmenové třídy v rámci projektu EU – peníze školám (interaktivní tabule, počítače, dataprojektory).

V učebně výpočetní techniky se nachází 22 stanic žákovských počítačů zapojených do sítě, jazyková učebna disponuje 20 žákovskými notebooky. Škola má bezdrátové připojení na Internet.

Ke škole patří Sportovní areál Jiřího Stojana, kde je lehkoatletická tartanová dráha, sektor pro skok vysoký, skok daleký, hod míčkem a vrh koulí. Je zde rovněž víceúčelové hřiště s umělým povrchem, kde se dá hrát volejbal, nohejbal, fotbal, florbal, házená, košíková a tenis. V zimě je zde provozováno přírodní kluziště. Areál má rovněž umělé osvětlení a ozvučení. K dispozici jsou zde šatny, sprchy, kabinet a klubovny, které jsou součástí tohoto areálu. Toto moderní sportoviště je v odpoledních a večerních hodinách a o víkendu k dispozici široké sportovní veřejnosti, ale jen se souhlasem správce areálu. 

Všechny budovy základní školy byly zatepleny, mají novou fasádu a byla vyměněna okna.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ NIVNICE, který je pravidelně revidován v souladu s požadavky na moderní vzdělávání tak, aby naši absolventi byli konkurenceschopní a připravení na vzdělávání na vyšším stupni.

Volitelné předměty:

V 6. a 7. ročníku škola nabízí tyto volitelné předměty:

 • Sportovní hry
 • Debrujáři 
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Přírodovědný seminář
 • Psaní všemi 10

V 8. a 9. ročníku:

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Cvičení z jazyka českého
 • Seminář z matematiky
 • Sportovní hry
 • Psaní všemi 10

Kromě výuky angličtiny škola nabízí výuku němčiny a ruštiny, a to v 7., 8. a 9. ročníku.
Jako nepovinný předmět je vyučováno náboženství.

Zájmové kroužky:

Při škole pracují tyto zájmové kroužky:

 • volejbalový kroužek
 • „Puňťa“ klub
 • angličtina hrou
 • country tance pro 1. – 5. ročník
 • polonéza
 • školní časopis
 • čtenářský klub
 • pěvecký sbor

Na škole je zřízeno detašované pracoviště ZUŠ. Vyučuje se zde:

 • hra na klavír
 • hra na housle

Škola poskytuje prostory pro další zájmové útvary:

 • národopisný soubor Fazolinky a Hrušky
 • folklorní soubor Malá Nivnička a Malučká Nivnička
 • turistický oddíl mládeže
 • hra na kytaru
 • keramický kroužek

 

© 2024 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek