Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zájmové aktivity

Mateřská škola nabízí pro rok 2022/2023 tyto zájmové aktivity:

 • Výtvarný kroužek „Pastelka“

  Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní v pondělí od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Myšky (sudý týden)

  Vedoucí učitelka: Pakostová Marcela

  První lekce začíná 3. 10. 2022

  Kroužek je určen k rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí pomocí široké škály výtvarných technik a s použitím rozmanitých a netradičních materiálů. Kapacita kroužku je maximálně 10 dětí. Bude probíhat za poplatek 300,-Kč.

 •  Národopisný kroužek „Fazolinky“

  Kdy a kde probíhá1 x za 14 dní v úterý od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Myšky (lichý týden)
  Vedoucí učitelka: Bc. Beníčková Gabriela, DiS., Mgr. et Mgr. Vaculová Marie

  První lekce začíná 25. 10. 2022

  Národopisný kroužek „Fazolinky“ – kroužek bude probíhat ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Dětem nabízí zpívání lidových písní, tancování dětských tanců, seznámení s tradičním krojem, besedy, ukázky lidových řemesel apod. Kapacita kroužku maximálně 20 dětí. Bude probíhat za poplatek 200,-Kč.

 • Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

  Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní ve středu od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Myšky (sudý týden)

  Vedoucí učitelka: Bc. Martináková Kateřina, Pavelková Simona

  První lekce začíná 5. 10. 2022

  Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase, početní představy. Při tomto programu je velmi důležitá přítomnost rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Logopedická prevence

         Kdy a kde probíhá: po odpočinku dětí ve třídě Berušky a Motýlci

         Vedoucí učitelka: Ing. Koktavá Eva, Trtková Hana, Mgr. et Mgr. Vaculová Marie, Bc. Volná Kateřina

 • Využití ICT ve vzdělávání (notebook)

  Kdy a kde probíhá: ve čtvrtek po odpočinku dětí ve třídě Motýlci

  Vedoucí učitelka: Ing. Koktavá Eva, Bc. Volná Kateřina

Po dobu trvání kroužků přebírají výše uvedení učitelé za děti odpovědnost. Jakmile kroužek skončí, předají dítě jeho zákonnému zástupci nebo osobě pověřené vyzvednout dítě.

 

Související obrázek

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek