Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zájmové činnosti v MŠ

Mateřská škola nabízí pro rok 2017/2018 tyto zájmové aktivity:

 • Taneční kroužek – „Fazolinky“ 

  Kdy probíhájednou za 14 dní v úterý v odpoledních hodinách
  Kdo kroužek vede: Bc. Beníčková Gabriela, p. Mahdalová Gabriela

  Taneční kroužek „Fazolinky“ – kroužek bude probíhat ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Dětem nabízí zpívání lidových písní, tancování dětských tanců, seznámení s tradičním krojem apod. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Výtvarný kroužek

  Kdy probíhá: každé pondělí v odpoledních hodinách

  Kdo kroužek vede: Polanská Jana

  Ve spolupráci s Kroužky Zlín se děti prostřednictvím zábavného tvoření zdokonalují jemnou motoriku, obratnost prstů a ruky a učí se soustředit svou pozornost na jednu konkrétní činnost. Seznámí se s novými technikami, materiály. Zajímavými postupy je v dětech podněcována zvědavost a hloubka prožitku. Díky tvorbě a závěrečné reflexi je rozvíjena fantazie a představivost dětí, posilováno myšlení, estetické vnímání  a je probouzen jejich tvůrčí talent. Tuto aktivitu budou rodiče platit.


 • Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

  Kdy probíhá: jednou za 14 dní ve čtvrtek v odpoledních hodinách

  Kdo kroužek vede: Mgr. Damborská Hana, Bačíková Berta

  Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase, početní představy. Při tomto programu je velmi důležitá přítomnost rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Hra na hubení nástroj – flétna

  Kdy probíhá: každé úterý v odpoledních hodinách

  Kdo kroužek vede: Mgr. Vaculová Marie

  Cílem je relaxace, nácvik správných návyků při dýchání, vzbuzení zájmu o hudbu a zvládnutí základních tónů hry na flétnu. Děti se seznámí se základy hry na zobcovou flétnu, naučí se základní noty, osvojí si správné dýchání, cit pro rytmus a zahrají si první jednoduché písničky. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Logopedický kroužek

  Kdy probíhá: každou středu v odpoledních hodinách

  Kdo kroužek vede: Bc. Beníčková Gabriela, Mgr. Vaculová Marie

  Smyslem tohoto zájmového kroužku je zejména procvičení a uvolnění artikulačních orgánů. Jeho nedílnou součástí bude i práce s dechem, rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky (logopedické kostky, logopedické pexeso, logopedické karty, …), obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci. Formou hry budou prováděna cvičení zaměřená na rozvoj řečových a jazykových schopností dětí, kdy poté dochází k procvičení, upevnění a fixaci daných hlásek. Kroužek bude probíhat zdarma.

 • Angličtina pro nejmenší

  Kdy probíhá: každý týden ve čtvrtek v odpoledních hodinách

  Kdo kroužek vede: lektorka JŠ VYVA Mgr. Hromčíková Michaela

  Cílem výuky je, aby se dítě hravou formou naučilo vnímat jiný jazyk než mateřský, aby porozumělo jednoduchým pokynům a výrazům v anglickém jazyce, naučilo se jednoduché písně a říkanky s anglickými slovíčky. Aktivita bude probíhat jednou týdně ve čtvrtek odpoledne. Tuto aktivitu budou rodiče platit.

Po dobu trvání kroužků přebírají výše uvedení lektoři za děti odpovědnost. Po skončení kroužku předají dítě zákonnému zástupci dítěte nebo osobě pověřené vyzvednout dítě.

Související obrázek

© 2018 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek