Základní škola a mateřská škola J.A. Komenského

Zájmové aktivity

Mateřská škola nabízí pro rok 2023/2024 tyto zájmové aktivity:

  • Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

    Kdy a kde probíhá: 1 x za 14 dní ve středu od 15:15 do 16:00 hodin ve třídě Berušky 

    Vedoucí učitelka: Bc. Martináková Kateřina, Pavelková Simona

    První lekce začíná 

    Program byl vytvořen jako intenzivní, systematická příprava pro předškoláky za účelem úspěšného zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání. Je sestaven z 10 lekcí, které systematicky rozvíjejí jednotlivé oblasti: jemnou motoriku, grafomotoriku, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchovou diferenciaci, paměť, analýzu a syntézu slova, zrakové vnímání, zrakovou diferenciaci, prostorovou a pravolevou orientaci, orientaci v čase, početní představy. Při tomto programu je velmi důležitá přítomnost rodiče. Rodič získává náměty pro práci s dítětem a formou praktických ukázek konkrétní inspiraci pro domácí aktivity spojené s přípravou na školu. Současně vidí své dítě při spolupráci s ostatními vrstevníky, vidí, jak reaguje, jak se zapojuje do úkolů, poznává jeho slabé i silné stránky, pozitivně jej stimuluje a povzbuzuje. Kroužek bude probíhat zdarma.

  • Logopedická prevence

         Kdy a kde probíhá: po odpočinku dětí ve třídě Berušky a Motýlci

         Vedoucí učitelka: Ing. Koktavá Eva, Pakostová Marcela, Trtková Hana, Bc. Volná Kateřina

Po dobu trvání kroužků přebírají výše uvedení učitelé za děti odpovědnost. Jakmile kroužek skončí, předají dítě jeho zákonnému zástupci nebo osobě pověřené vyzvednout dítě.

 

Související obrázek

© 2023 ZŠ Nivnice | Administrátoři.cz
Mapa stránek